Сфери Практики Експертиза з питань права

Експертиза з питань права

Античное здание по экспертизе вопросов права

Правові висновки з питань українського права для іноземних судів та арбітражів

При розгляді та вирішенні спорів за участю українських компаній і громадян та в разі застосування права України до регулювання спірних правовідносин у закордонних суддів та міжнародних арбітрів часто виникає необхідність в отриманні правових висновків експертів з українського права, так як норми права будь-якої держави мають застосовуватися у тому розумінні та тлумаченні, яке прийняте в цій країні. Правовий висновок визнаного експерта в українському праві дає судді або арбітру розуміння того, як правильно застосовувати норми українського права. 

Правові висновки з питань українського права можуть надаватися сторонами спору маючи на меті обґрунтувати правильність і законність своєї позиції в спорі. 

Позиція визнаного експерта в праві, викладена в його правовому висновку з питань тлумачення і застосування норм українського права, є тим фундаментом, на якому суддя або арбітри будуть грунтувати своє рішення у справі.

Юристи Jurvneshservice є визнаними експертами з питань українського права. Вони неодноразово представляли експертні висновки з питань права і виступали експертами з питань українського права в іноземних судах і міжнародних комерційних арбітражах. Вони вільно володіють іноземними мовами (англійська, іспанська), що дозволяє їм виступати в судовому процесі без залучення перекладачів. Юристи Jurvneshservice призначалися експертами з питань українського права, як сторонами по справі, так і судом і арбітражем.

Експертні висновки з питань іноземного права для українських судів і арбітражів

При розгляді українськими судами і арбітражами справ, в яких в силу угоди сторін або застосування колізійної норми застосуванню підлягає іноземне право, українські судді і арбітри часто вважають за краще довірити підготовку експертних правових висновків з іноземного права українським експертам, особливо тим, які в своїй науковій роботі використовують методи порівняльного правознавства і володіють знаннями певних питань  іноземного права.

У складі своєї базової освіти юристи Jurvneshservice обов’язково вивчали цивільне і торгове, морське, авіаційне, страхове і підприємницьке право Англії, Німеччини, Швейцарії, Франції, Австрії та інших країн. У своїх наукових роботах вони вивчали та аналізували норми права і доктрину відповідних галузей права багатьох держав. Це дозволяє юристам Jurvneshservice готувати правові експертні висновки з питань іноземного права, тлумачити його підходи до регулювання правових конструкцій, відомих українському праву, що значно полегшує розуміння і застосування іноземного права українськими суддями і арбітрами.

Вимоги до експерта

  • Експерт з питань права – це визнаний фахівець у певній галузі права України, що має вчений ступінь кандидата або доктора юридичних наук, наукові наукові статті та монографії у цій або суміжних галузях права. Часто експерт з права також викладає спеціальний курс у вищому навчальному закладі на факультеті права. Наявність у певних осіб адвокатського досвіду та практики у певних спеціалізаціях не є підставою для залучення такої особи в якості експерта з питань права. 
  • Експерт повинен бути незалежним і безстороннім щодо суті спору, сторін, суду або арбітражу і керуватися етичними і юридичними принципами.

Порядок підготовки та подання експертного висновку

  1. Суд, арбітри або сторона, які вважають за необхідне залучити експерта з питань права, формують перелік питань, відповіді на які вони хотіли б отримати від експерта. Ці питання представляються експерту з питань права для отримання від нього згоди на підготовку правового висновку і перевірку відсутності у нього конфлікту інтересів та неупередженості експерта з питань права з урахуванням сторін спору та їх акціонерів.
  2. Незалежна правова експертиза, що надається суду або арбітражу, є об’єктивним поглядом експерта на питання, що належать до його компетенції. Експерт чітко визначає у своєму правовому висновку коло питань, що знаходяться поза його компетенцією. Факти і припущення, на яких ґрунтується експертний висновок, вказуються разом з висновками.
  3. Експерт викладає свою позицію у формі аффідевіта (письмової заяви, завіреної нотаріально) або правового висновку в залежності від вимог права країни, суд якої розглядає справу або на території якої діє арбітраж.
  4. Обов’язок експерта перед судом або арбітражем перевершує його обов’язки перед особою, яка його призначила, оскільки роль експерта полягає в тому, щоб допомогти суду прийняти рішення про доказову силу доказів відповідної сторони або сторін спору.
  5. Якщо інша сторона спору також надала експертний висновок з тих самих питань, то експерту може бути запропоновано дати свої заперечення або коментарі позиції експерта  іншої сторони.

Формування питань до експерта

Суд, арбітри або сторона, які вважають за необхідне залучити експерта з питань права, формують перелік питань, відповіді на які вони хотіли б отримати від експерта. Ці питання представляються експерту з питань права для отримання від нього згоди на підготовку правового висновку і перевірку відсутності конфлікту інтересів та неупередженості експерта з питань права з урахуванням сторін спору.

Допит експерта

Суд або арбітри можуть прийняти рішення «допитати» експерта в судовому засіданні. Такий допит проводиться відповідно до підходів, покладених в основу перехресного допиту свідків.

Експерт повинен прибути в країну місця суду або арбітражу, постати перед судом або арбітрами і відповісти на всі питання, які йому будуть задані арбітрами, суддями і представниками сторін, і що стосуються питань, за якими ним було підготовлено експертний висновок.

Метою такого допиту є:

  • (а) підтвердити або спростувати кваліфікацію та експертність спеціаліста, залученого в якості експерта;
  • (б) усвідомити позицію експерта з тих чи інших аспектів його висновку;
  • (в) отримати відповіді на додаткові питання, які не були висвітлені в експертному висновку, як правило, шляхом постановки непрямих питань.    

Такий допит може проводитися як мовою, на якій розглядається справа, так і з залученням перекладача, за рішенням суду або бажанням сторін – з тим, щоб виключити помилку у донесенні інформації через недосконале володіння експертом мовою спору.

Ключові експерти:

Геннадій Цірат доктор юридичних наук. Геннадій Цірат є, визнаним фахівцем у питаннях міжнародного приватного права, міжнародного комерційного арбітражу, міжнародного цивільного процесу та питаннях визнання та виконання іноземних судових та арбітражних рішень в Україні, оскільки він отримав ступінь кандидата юридичних наук при захисті дисертації на тему “Визнання та виконання іноземних арбітражних рішень в Україні” в 2000 р і ступінь доктора юридичних наук при захисті дисертації на тему “Правові основи і сучасні тенденції міжнародно-правової уніфікації міжнародного цивільного процесу” в 2015 р. 

Геннадій Цират читає курси про міжнародний комерційний арбітраж, міжнародне приватне право і сучасні проблеми міжнародного приватного права в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Геннадій Цірат виступав експертом у питаннях арбітрабельності спорів та публічного порядку України, порядку визнання та виконання в Україні іноземних арбітражних та судових рішень з комерційних питань, правової експертизи та кваліфікації договорів, укладених з метою приховання активів у підконтрольних компаніях та інші.

Ганна Цірат доктор юридичних наук, визнаний фахівець у питаннях міжнародного приватного права, міжнародного приватного повітряного права, фінансування придбання та лізингу комерційних повітряних суден, а також франчайзингу і захисту об’єктів права інтелектуальної власності. 

Ганна Цірат отримала ступінь кандидата юридичних наук за захист дисертації “Договори франчайзингу” в 2003 році і ступінь доктора юридичних наук за захист дисертації на тему “Уніфікація норм міжнародного приватного повітряного права: сучасний стан та тенденції” в 2019 р.

Завдяки цьому визнанню Ганна Цірат призначалася експертом з питань права у низці судових справ за участі українських підприємств та бізнесменів, що були розглянуті американськими судами.Надані правові висновки стосувалися питань договірного права України. 

На запрошення Постійної палати третейського суду (м Гаага) Ганна виступила експертом з українського права в ряді справ проти Російської Федерації. Надані правові висновки стосувалися питань захисту іноземних інвестицій відповідно до укладеного Договору між Україною і Росією.

Ганна була запрошена товариством з обмеженою відповідальністю АМТО в якості експерта з питань права України в інвестиційному арбітражі проти України в справі № 080/2005, яке розглядалося Арбітражним інститутом Торгової арбітражної комісії Стокгольма. Наданий правовий висновок стосувався питань захисту іноземних інвестицій в рамках законодавства України, включаючи чинні міжнародні договори і Енергетичну хартію.